Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2019./2020. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2018./2019. m. g. Lejuplādēt

ZRKAC VPIAN Metodiskā atbalsta darba plāns 2017./2018. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

05.11.2019 Darbseminārs "Vecāku un pedagogu sadarbība 21. gadsimta pirmsskolas izglītības iestādē". »

06.11.2019 Pieredzes seminārs „Inovatīvā prakse un pieredze izglītojamo motivācijas paaugstināšanā” »

06.11.2019 „Ceļā uz jauno valsts aizsardzības koncepciju »

07.11.2019 Skola 2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu »

07.11.2019 Mācīšanās grupa „Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam” »

08.11.2019 Skola 2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu »

08.11.2019 Zemgales reģiona sporta skolotāju seminārs »

12.11.2019 Aktualitātes valsts pārbaudes darbos 2019./2020.m.g. »

14.11.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas vietnieka dokumentācija, dati »

27.11.2019 Pieredzes seminārs „Mācību metožu un paņēmienu izmantošana izglītojamā personības daudzpusīgai attīstībai” »


Sanāksmes

01.11.2019 ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme »

05.11.2019 Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

05.11.2019 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

05.11.2019 Skolēnu domes sanāksme »

06.11.2019 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

06.11.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

12.11.2019 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

12.11.2019 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

12.11.2019 ESF projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme »

13.11.2019 Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē »

13.11.2019 Jaunais mācību saturs un kompetenču pieeja, jaunā dabaszinību programma »

14.11.2019 Supervīzija izglītības iestāžu psihologiem »

19.11.2019 Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā »

19.11.2019 Jelgavas Amatu viduskols Konventa sēde »

19.11.2019 Sanāksme dabaszinātņu mācību jomas pedagogiem »

19.11.2019 Skolēnu domes sanāksme »

20.11.2019 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

20.11.2019 Sanāksme sociālās un pilsoniskās mācību jomas pedagogiem »

21.11.2019 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs „Pedagoģiskās padomes sēde” »

22.11.2019 Darba sanāksme „Pārmaiņu ieviešanas vadība izglītības iestādē” »

26.11.2019 Darba sanāksme „Iekļaujošas pieejas un individuāla atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības satura īstenošanā” »

28.11.2019 Programmas “FasTracKids” skolotāju metodiskā sanāksme »


Kursi

05.11.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” »

06.11.2019 "Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" »

11.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

12.11.2019 Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās »

12.11.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” “Pašizziņas meistarklase” »

13.11.2019 Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās »

15.11.2019 Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam »

19.11.2019 Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās »

21.11.2019 „Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās” »

22.11.2019 „Lietpratības attīstīšana mācību procesā pirmsskolā” (4. nodarbība) »

25.11.2019 Microsoft IT akadēmija »

28.11.2019 Praktisko darbu darbnīca 2. nodarbība »

29.11.2019 “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” (Vitae) »


Olimpiādes

14.11.2019 Vācu valoda »

26.11.2019 Krievu valoda (svešvaloda) »

28.11.2019 Bioloģija »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

19.11.2019 Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovskas izglītības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavā »

20.11.2019 Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovskas izglītības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavā »

21.11.2019 Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovskas izglītības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Jelgavā »

21.11.2019 Bermontiādei - 100. Diskusija jauniešiem „Kas ir varonība?” »

21.11.2019 Bermontiādei - 100. Diskusija jauniešiem „Kas ir varonība?” »


Sporta sacensības

01.11.2019 LOK projekta “Sporto visa klase” atklāšana »

07.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde. Basketbols »

20.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde. Basketbols »

21.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde. Basketbols »

27.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols »

28.11.2019 Jelgavas pilsētas skolēnu 49. spartakiāde Basketbols »


Pasākumi

04.11.2019 Ekspertu konsīlijs „Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieguvumi” »

11.11.2019 Lāčplēša diena. Lāpu gājiens no O. Kalpaka ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem. Svinīgs brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem »

18.11.2019 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadiena. Ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta J. Čakstes pieminekļa »

18.11.2019 Skolu jauniešu veidoto sveču kompozīciju "Latvija ugunszīmēs" iedegšana »