Kursi "21. gadsimta prasmes izglītībā"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 23. oktobrī pl. 10:00-17:00 notiks kursi pedagogiem „21. gadsimta prasmes izglītībā”.

Izglītības teorētiķi, darba devēji un  politiķi  piesaka nepieciešamību pēc jaunām prasmēm, zināšanām, vērtībām, ieradumiem, uzskatiem skolu mācību saturā, piedāvājot tā saukto 21.gadsimta kompetenču modeļus kā ilustrāciju citādiem izglītības mērķiem. Tāpēc pedagogiem nepieciešama izpratne par šīm tendencēm, lai varētu izvēlēties jēgpilnas un noderīgas prasmju pilnveides metodes un uzdevumus mācību un audzināšanas darbā, sadarbības veidošanai ar kolēģiem. Lai veiksmīgi organizētu izglītības darbu, pedagogiem pašiem jāizprot un jāspēj pielietot pedagoģiskajā procesā un reālās dzīves situācijās prasmes (dzīvesprasmes,  sociālās prasmes, pašpaļāvības prasmes, karjeras vadības prasmes, elastību u.c.), kuras ir nepieciešamas mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Programma pilnveidos izpratni par kopīgo un atšķirīgo 21. gadsimta prasmju iedalījumos, attīstīs prasmi izvērtēt un izvēlēties piemērotākās sadarbības formas ar vecākiem un kolēģiem, problēmu risināšanas metodes, mācību metodes un paņēmienus prasmju pilnveidei dažāda vecuma bērniem.

Kursu apjoms 8 stundas un tos vadīs Līga Damberga, karjeras konsultante, mg. paed., mg. ed.
 
Kursu apmeklētāji saņems ZRKAC apliecību saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662.

Dalības maksa vienam dalībniekam - 12 EUR.

Lūdzam pieteikties līdz 18. oktobrim, rakstot uz e-pastu: liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.


 

Atgriezties